Poltergeists > NJoy the patron saint of e- cigarettes

NJoy the patron saint of e-cigarettes
NJoy the patron saint of e-cigarettes
fleece blanket over christmas light, smoke machine.
5ft x 2.5ft x 2.5ft
2013